Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 – De Nicola/EIB

(Zaak F-37/12)1

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Psychisch geweld – Onderzoeksprocedure – Rapport van het onderzoekscomité – Onjuiste definitie van psychisch geweld – Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht – Nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en T. Gilliams, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van, ten eerste, de brief van de president van de EIB waarbij hij na het advies van het panel „Dignity at work” te hebben ingewonnen verzoekers klacht wegens psychisch geweld heeft afgewezen en, ten tweede, van de conclusies van dat panel, voor zover het de feiten van psychisch geweld niet heeft vastgesteld

Dictum

Het besluit van 20 december 2011 waarbij de president van de Europese Investeringsbank de door De Nicola wegens psychisch geweld ingediende klacht heeft afgewezen, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________

1     PB C 184 van 23.6.2012, blz. 24.