Talan väckt den 4 februari 2012 – ZZ mot Europeiska revisionsrätten

(Mål F-14/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) (ombud: advokaten O. Mader)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD13 i befordringsförfarandet år 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 26 maj 2011 att inte befordra sökanden till lönegrad AD13 i befordringsförfarandet år 2011,

ogiltigförklara svarandens beslut av den 18 november 2011, i vilket svaranden bekräftade antalet tillgängliga tjänster för befordran till lönegrad AD13 år 2011, med följden att sökandens klagomål mot beslutet av den 26 maj 2011 avslogs, och

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.