2020 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovakijos Respublika

(Byla C-661/20)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes, R. Lindenthal

Atsakovė: Slovakijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo Teisingumo Teismo:

konstatuoti, kad miškotvarkos programoms ir jų pakeitimams, atsitiktiniam medyno kirtimui, grėsmių miškams prevencijos priemonėms ir gaivalinių nelaimių sukeltos žalos pašalinimui netaikydama reikalavimo atlikti tinkamą jų poveikio toms teritorijoms vertinimą atsižvelgiant į atitiktį tų teritorijų apsaugos tikslams tuo atveju, kai tai gali reikšmingai paveikti Natura 2000 tinklo teritorijas, Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 6 straipsnio 3 dalį, siejamą su jos 7 straipsniu,

nesiėmusi reikiamų priemonių, kad būtų išvengta natūralių buveinių būklės blogėjimo ir trikdymo specialiosiose saugomose teritorijose, įsteigtose kurtinių apsaugai (SAT Žemieji Tatrai SKCHVU018, SAT Tatrai SKCHVU030, SAT Didžioji Fatra SKCHVU033, SAT Muránska planina-Stolica SKCHVU017, SAT Chočo kalnai SKCHVU050, SAT Aukštutinė Orava SKCHVU008, SAT Volovskės kalnai SKCHVU036, SAT Mažoji Fatra SKCHVU013, SAT Poliana SKCHVU022, SAT Slovakijos rojus SKCHVU053, SAT Levočos kalnai SKCHVU051 ir SAT Stražovo kalnai SKCHVU028), Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 2 dalį, siejamą su jos 7 straipsniu,

nesiėmusi specialių apsaugos priemonių dėl kurtinių natūralių buveinių tokiose specialiose apsaugos teritorijose (SAT) kaip SAT Žemieji Tatrai SKCHVU018, SAT Tatrai SKCHVU030, SAT Didžioji Fatra SKCHVU033, SAT Muránska planina-Stolica SKCHVU017, SAT Volovskės kalnai SKCHVU036, SAT SKCHVU013 Mažoji Fatra ir SAT Levočos kalnai SKCHVU051, įsteigtose siekiant apsaugoti šią rūšį, kad ji išliktų ir veistųsi savo paplitimo areale, Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos2 4 straipsnio 1 dalį,

priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi, bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas atsižvelgiant į tos teritorijos apsaugos tikslus. Atsižvelgdamos į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo. Slovakijos Respublikoje Gamtos apsaugos įstatymas ir Miškų įstatymas neužtikrino, kad miškotvarkos programoms ir jų pakeitimams, atsitiktiniam medyno kirtimui, grėsmių miškams prevencijos priemonėms ir gaivalinių nelaimių sukeltos žalos pašalinimui būtų taikomas reikalavimas atlikti tinkamą jų poveikio Natura 2000 tinklo teritorijoms vertinimą. Per pagrįstoje nuomonėje nurodytą terminą nebuvo užtikrintas tinkamas Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies, siejamos su 7 straipsniu, perkėlimas į nacionalinę teisę, todėl iki šiol nuolat kyla problemų.

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos specialiose saugomose teritorijose išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, taip pat rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti reikšmingas šios direktyvos tikslų atžvilgiu. Remiantis Buveinių direktyvos 7 straipsniu, ši nuostata taikoma tiek Sąjungos svarbos teritorijoms, tiek specialioms apsaugos teritorijoms pagal Paukščių direktyvą. Vadovaudamasi Paukščių direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi, Slovakija įsteigė 12 specialių apsaugos teritorijų, siekdama užtikrinti kurtinių, kurie yra Paukščių direktyvos I priede nurodyta rūšis, apsaugą. Tačiau tose 12 specialių saugomų teritorijų Slovakija nesiėmė reikiamų priemonių, kad būtų išvengta kurtinių buveinių būklės blogėjimo ir tos rūšies reikšmingo trikdymo.

Pagal Paukščių direktyvos 4 straipsnio 1 dalį Slovakijos Respublika buvo įpareigota imtis specialių priemonių 12 specialių apsaugos teritorijų, įsteigtų kurtinių apsaugai užtikrinti, įskaitant pareigą nustatyti konkrečius apsaugos tikslus. Nei baigiantis pagrįstoje nuomonėje nustatytam terminui, nei šio ieškinio pareiškimo momentu Slovakijos Respublika 7 specialiose apsaugos teritorijose pagal Gamtos apsaugos įstatymą dar nebuvo priėmusi saugomų teritorijų paramos programų, skirtų kurtinių buveinėms.

____________

1 OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102.

2 OL L 20, 2010, p. 7.