Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. júna 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-100/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Plat – Diéty – Podmienky priznania – Skutočné usadenie sa v mieste výkonu práce – Žaloba zjavne bez právneho základu – Trovy konania – Článok 94 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta priznať žalobcovi diéty vzhľadom na rozhodnutie o presune delegácie v Angole do sídla v Bruseli

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

Luigi Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu Európskej únie sumu 2 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 67.