Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Blagoevgrad (Bulharsko) 23. marca 2021 – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visšia sadeben savet

(vec C-180/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Blagoevgrad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VS

Žalovaný: Inspektor v Inspektorata kam Visšia sadeben savet

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV vykladať v tom zmysle, že pri uvedení cieľov sú pojmy „predchádzani[e] trestným činom, ich vyšetrovani[e], odhaľovani[e] alebo stíhani[e]“ vymenované ako aspekty všeobecného cieľa?

Uplatnia sa ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6792 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, na prokuratúru Bulharskej republiky so zreteľom na to, že informácie o osobe, ktoré prokuratúra získala v postavení „prevádzkovateľa“ podľa článku 3 bodu 8 smernice (EÚ) 2016/680 do spisu týkajúceho sa tejto osoby založeného na účely preskúmania okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu, boli použité v rámci obrany prokuratúry na súde ako účastníka civilného konania, a to poskytnutím informácie o založení tohto spisu alebo sprístupnením jeho obsahu?

2.1    V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

Má sa slovné spojenie „oprávnen[é] záujm[y]“ uvedené v článku 6 ods. 1 písm. f) [nariadenia 2016/679] vykladať v tom zmysle, že zahŕňa úplné alebo čiastočné poskytnutie informácií, ktoré boli získané do spisu prokuratúry týkajúceho sa tejto osoby založeného na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, ak ich prevádzkovateľ poskytne na svoju obranu ako účastník civilného konania, a dôjde k vylúčeniu súhlasu dotknutej osoby?

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 89.

2 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.