Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Överklagandenämnden för studiestöd (Ruotsi) on esittänyt 25.11.2020 – MCM v. Centrala studiestödsnämnden

(asia C-638/20)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Överklagandenämnden för studiestöd

Pääasian asianosaiset

Valittaja: MCM

Vastapuoli: Centrala studiestödsnämnden

Ennakkoratkaisukysymys

Voiko jäsenvaltio (lähtömaa) sen estämättä, mitä SEUT 45 artiklassa määrätään ja mitä asetuksen [N:o] 492/20111 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, edellyttää siirtotyöläisen, joka palaa lähtömaahan, lapsen osalta, kun otetaan huomioon lähtömaan verotukselliset edut, että lapsella on yhteys lähtömaahan, jotta hänelle voidaan myöntää opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin siinä toisessa unionin jäsenvaltiossa, jossa lapsen vanhempi aiemmin työskenteli (vastaanottava maa), kun

(i)    lapsen vanhempi on palattuaan vastaanottavasta maasta asunut ja työskennellyt lähtömaassa vähintään kahdeksan vuoden ajan,

(ii)    lapsi ei seurannut vanhempaansa lähtömaahan vaan on asunut syntymästään lähtien vastaanottavassa maassa, ja

(iii)    lähtömaassa asetetaan samat yhteyttä koskevat edellytykset muille lähtömaan kansalaisille, jotka eivät täytä asumista koskevaa edellytystä ja jotka hakevat opintotukea ulkomaan opintoihin toisessa unionin maassa?

____________

1 Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 (EUVL 2011, L 141, s. 1).