Жалба, подадена на 28 май 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-57/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipresa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да намали обезщетението за нетрудоспособност на жалбоподателя за месеците от юни до септември 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията за отхвърляне на искането от 19 октомври 2011 г., доколкото е налице ultraque incerta sunt,

да се отмени решението на Комисията за отхвърляне на искането от 20 октомври 2011 г., доколкото е налице ultraque incerta sunt,

да се отмени всяко от решенията, ако и доколкото е налице ultraque incerta sunt, въз основа на които Комисията незаконосъобразно приспада от всяка месечна вноска на полагащото се на жалбоподателя за месеците от юни до септември 2011 г. обезщетение за нетрудоспособност парични суми на обща стойност от 1661 EUR, и да се отменят решенията, ако и доколкото са налице, за извършване на тези приспадания,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сумата от 1661 EUR ведно с лихвите при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 27 октомври 2011 г. до деня на плащането на горепосочената сума,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.