Žaloba podaná 7. januára 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-2/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (v zastúpení: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o zamietnutí žiadosti žalobcu o náhradu určitých zdravotných výdavkov v rozsahu 100 %

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým bola zamietnutá žiadosť zo 17. marca 2009,

zrušiť quatenus opus est oznámenie z 9. júna 2009,

zrušiť quatenus opus est rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, o zamietnutí sťažnosti z 15. septembra 2009, ktorú podal žalobca proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti zo 17. marca 2009,

zrušiť quatenus opus est oznámenie z 22. septembra 2009,

zaviazať Komisiu, aby zaplatila žalobcovi rozdiel medzi sumou, ktorú žalobca zaplatil ako úhradu zdravotných výdavkov v období od 1. decembra 2007 do 17. marca 2009 vrátane a ktoré boli predmetom viacerých žiadostí o náhradu v období od 1. decembra 2000 do 17. marca 2009, a sumou, ktorú doteraz nahradil Spoločný režim zdravotného poistenia, alebo sumou, ktorú súd bude považovať za správnu a spravodlivú v tejto veci a spolu s tým aj úroky z omeškania z už uvedenej sumy, ktorá predstavuje rozdiel, alebo zo sumy, ktorú súd bude považovať za správnu a spravodlivú, od prvého dňa piateho mesiaca nasledujúceho po dni, kedy ju adresát žiadosti zo 17. marca 2009 mohol zohľadniť, v rozsahu 10 % ročne spolu s ročnou kapitalizáciou, alebo v rozsahu, v akom s kapitalizáciou a s dies a quo ju Súd prvého stupňa bude považovať za správnu a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________