ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 28. októbra 2010

Vec F‑31/09

Isabelle Noël

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Zaradenie do platovej triedy – Miestni zamestnanci vymenovaní za úradníkov – Článok 10 prílohy XIII služobného poriadku – Článok 3 prílohy PZOZ“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou I. Noël navrhuje zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 13. novembra 2006, ktorým bola vymenovaná za úradníčku v skúšobnej dobe do platovej triedy AST 1, platového stupňa 1 v rozsahu, v akom je týmto rozhodnutím zaradená do skupiny služobného postupu AST 1 až AST 7

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Rady.

Abstrakt

Úradníci – Prijímanie – Zaradenie do platovej triedy – Miestny zamestnanec vymenovaný za úradníka na základe interného výberového konania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31; príloha XIII článok 10; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, príloha článok 1 ods. 1 a článok 3)

Zásada rovnosti zaobchádzania nie je porušená, pokiaľ rozdiely v zaobchádzaní medzi rôznymi kategóriami úradníkov sú odôvodnené na základe objektívneho a primeraného kritéria a tieto rozdiely sú primerané k cieľu sledovaného predmetným rozlišovaním, pričom táto zásada sa uplatňuje na základe analógie ak sa s rozdielnymi situáciami zaobchádza rovnako.

Reforma služobného poriadku mala najmä za cieľ zlúčiť predchádzajúce kategórie B, C a D do jedinej funkčnej skupiny AST. Aby sa zohľadnili rozdiely v úrovni prijímania do týchto kategórií, bolo stanovené, že služobný postup úradníkov spadajúcich do predchádzajúcich kategórií C a D bude obmedzený na určité platové triedy, konkrétne na AST 1 až 7 a AST 1 až 5, pričom dotknutí úradníci sa mohli na účely povýšenia nad rámec týchto platových tried zúčastniť atestácie. S ohľadom na tento hlavný záujem skutočnosť, že administratíva prirovnala miestnych zamestnancov vymenovaných za úradníkov na základe interného výberového konania podľa článku 3 prílohy podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, k úradníkom predchádzajúcej kategórie C alebo predchádzajúcej kategórie D, podľa úloh, ktoré vykonávali, aby určila, do akých skupín služobného postupu ich zaradiť, je odôvodnená na základe objektívneho a primeraného kritéria, aby sa zabránilo tomu, že s miestnymi zamestnancami, ktorí vykonávajú rovnaké úlohy ako úradníci predchádzajúcich kategórií C alebo D, sa zaobchádza lepšie ako s týmito úradníkmi uvedenými ako poslední. Okrem toho toto rovnaké zaobchádzanie s miestnymi zamestnancami, ktorí sa stali úradníkmi, a úradníkmi predchádzajúcich kategórií C alebo D, rešpektuje požiadavku proporcionality, lebo administratíve prináleží určiť, na účely uplatnenia článku 10 prílohy XIII služobného poriadku, do ktorej kategórie predchádzajúcej nomenklatúry zaradiť každého miestneho zamestnanca podľa úloh, ktoré vykonáva.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 19. júna 2007, Davis a i./Rada, F‑54/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑165 a II‑A‑1‑911, bod 64 a tam citovaná judikatúra