Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 23 aprilie 2021 – Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(Cauza C-268/21)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Norra Stockholm Bygg AB

Pârâtă: Per Nycander AB

Cealaltă parte din procedură: Entral AB

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatele (3) și (4) din RGPD1 impune de asemenea o cerință referitoare la normele procedurale naționale privind obligațiile de comunicare a informațiilor?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, RGPD trebuie să fie interpretat în sensul că trebuie să se țină seama și de interesele persoanelor vizate atunci când trebuie adoptată o decizie de comunicare a informațiilor care implică o prelucrare de date cu caracter personal? În aceste împrejurări, dreptul Uniunii stabilește cerințe cu privire la modul concret în care această decizie trebuie să fie adoptată?

____________

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1)