Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 4 февруари 2021 г. — SIA „PRODEX“/Valsts ieņēmumu dienests

(Дело C-72/21)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател в първоинстанционното и в касационното производство: SIA „PRODEX”

Ответник в първоинстанционното и в касационното производство: Valsts ieņēmumu dienests

Преюдициални въпроси

Трябва ли Комбинираната номенклатура, включена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1 , изменено с Регламент (ЕС) № 1006/20112 на Комисията от 27 септември 2011 г., да се тълкува в смисъл, че подпозиция 4418 20 от Комбинираната номенклатура може да включва каси за врати и прагове като отделни стоки?

С оглед на правило 2, буква а), първо изречение от общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура, включени в приложение I, част първа, раздел I, A. от Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, може ли подпозиция 4418 20 от Комбинираната номенклатура да включва и незавършени каси за врати, плочи за врати и прагове, при условие че в това си състояние те притежават основните характеристики на комплектовани и завършени каси за врати и прагове?

Трябва ли спорните в главното производство плочи и профили от дървен материал, които имат профил и декоративно покритие, доказващи обективно предвидимата им употреба за производство на врати, каси за врати и прагове, но които, преди да се монтира вратата, трябва да се срежат, за да се коригира дължината им, и на които трябва да им се направят места за закрепване и ако е необходимо, да им се издълбаят места за панти и брави, да се класират в подпозиция 4418 20 или, според характеристиките на конкретните плочи или профили, в позиции 4411 и 4412 от Комбинираната номенклатура?

____________

1     ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3.

2     Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 2011 г., стр. 1).