18. septembril 2010 esitatud hagi - Antelo Sanchez jt versus parlament

(kohtuasi F-78/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Pilar Antelo Sanchez (Brüssel, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, mis sisaldus hagejate palgateatistes, piirata nende igakuise palga korrigeerimist alates juulist 2009, suurendades seda 1,85% võrra ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel.

Hagejate nõuded

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles palkade korrigeerimismäärad määratakse 1,85%-le vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) nr 1296/2009, millega kohandatakse alates 1. juulist 2009 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente;

mõista nende kasuks välja viivis Euroopa Keskpanga intressimäära alusel, mis on sissenõutav kõikidelt summadelt, mis vastavad alates jaanuarist 2010 palgateatistes olevate summade ja 2009. aasta juulist detsembrini väljastatud palgateatistes olevate summade ja palga, millele tal oli õigus, vahele, kuni kuupäevani, mil nende palkade vahe on hüvitatud.

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________