Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. september 2010 - Blank m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-103/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 261af 28.10.2006, s. 35.