Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 kwietnia 2016 r. – Chevalier / Komitet Regionów

(Sprawa F-99/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 343 z 10.11.2012, s. 24.