19. juunil 2006 esitatud hagi - Pavlos Longinidis versus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

(Kohtuasi F-74/06)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Pavlos Longinidis (Thessaloníki, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Hageja nõuded

tühistada CEDEFOP-i juhtkonna 30. novembri 2005. aasta otsus lõpetada hagejaga määramata ajaks sõlmitud leping;

tühistada CEDEFOP-i juhtkonna 10. märtsi 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus peatada eespool nimetatud otsuse täitmine;

tühistada CEDEFOP-i juhtkonna 9. detsembri 2005. aasta otsus viia hageja õigus- ja lepingute haldamise teenistuse juhataja ("Head of Legal and Contract Management Service") kohalt üle CEDEFOP-i nõuniku ametikohale;

tühistada 24. mai 2006. aasta otsus, millega CEDEFOP-i apellatsiooninõukogu jättis rahuldamata hageja kaebuse, milles ta taotles eespool nimetatud kolme otsuse tühistamist, kuna see otsus sisaldas ametisse nimetava asutuse põhjendusi hageja lepingu lõpetamiseks;

tühistada 11. novembri 2005. aasta otsus, millega CEDEFOP-i juhtkond muutis apellatsiooninõukogu koosseisu;

tühistada 14. novembri 2005. aasta otsus, millega CEDEFOP-i apellatsiooninõukogu muutis oma kodukorda;

tühistada CEDEFOP-i apellatsiooninõukogu 10. märtsi 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis puudutas eespool nimetatud 11. novembri ja 14. novembri 2005. aasta otsuste tühistamist;

tühistada CEDEFOP-i juhtkonna 28. aprilli 2006. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus, milles ta taotles CEDEFOP-i asedirektori taandamist hagejat ja teda ennast puudutava haldusjuurdluse osakonna juhataja kohalt;

tühistada CEDEFOP-i apellatsiooninõukogu 9. märtsi 2006. aasta otsus, mis puudutas ühe CEDEFOP-i teenistuja kaebust, osas milles see otsus mõjutab hageja reputatsiooni ja tema ametialast mainet;

kohustada CEDEFOP-i hüvitama hagejale eespool nimetatud 30. novembri 2005. aasta otsusega tekitatud varaline kahju, mille hulka kuulub põhipalk, lisatasud ja pensioniõigus;

mõista CEDEFOP-ilt hageja kasuks välja 50 000 euro suurune summa eespool nimetatud 30. novembri 2005. aasta ja 9. märtsi 2006. aasta otsustega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista CEDEFOP-ilt hageja kasuks välja sümboolne üks euro eespool nimetatud 11. novembri 2005. aasta otsusega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

30. novembri 2005. aasta otsusega lõpetas CEDEFOP-i direktor hageja ja CEDEFOP-i vahel määramata ajaks sõlmitud lepingu. Hageja väitel on see otsus tehtud ametisse nimetava asutuse kaalutlusõiguse piire ületades ning selle puhul on tegemist võimu kuritarvitamise, kaitseõiguste rikkumise ja õiguse olla ära kuulatud rikkumisega, samuti põhjenduste vasturääkivustega.

Hageja väitel tuleneb halduskaebuse läbi vaatamise raames antud ametisse nimetava asutuse selgitustest, et vallandamise põhjuseks on hageja poolt augustis 2005 tehtud ettepanek jätta ühe töötajaga, kelle otseseks ülemuseks hageja oli, määratud ajaks sõlmitud leping pikendamata. Pärast CEDEFOP-i juhtkonna vahetust võttis ametisse nimetav asutus selle töötaja uuesti tööle ning lõpetas hageja töölepingu. Ametisse nimetav asutus tegi need otsused, tuginedes ilmsele asjaolude valesti hindamisele ning otsus hageja vallandamise kohta on selgelt teenistuse huvidega vastuolus.

Järgmisena väidab hageja, et ülejäänud vaidlustatud otsuste puhul on tegemist CEDEFOP-i siseste seadusjärgsete menetlusnormide, sh apellatsiooninõukogu, haldusjuurdlust ja distsiplinaarmenetlust puudutavad normide, rikkumisega.

Samuti nõuab hageja tema lepingu õigusvastase lõpetamise tõttu tekkinud kahju hüvitamist. Viimasena nõuab ta CEDECOP-ilt hüvitist ühenduse lepinguvälise vastutuse sätete alusel, kuna väidetavalt on vallandamisotsusega ja eespool nimetatud töötaja kaebuse osas apellatsiooninõukogu poolt tehtud otsuse sisu tõttu kahjustatud tema isiklikku ja ametialast mainet.

____________