TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. rugsėjo 8 d.

Byla F‑69/10

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Neteisėtumas – Laiško, susijusio su bylinėjimosi išlaidomis, išsiuntimas šioje byloje ieškovui atstovaujančiam advokatui – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą atlyginti žalą, kuri, pasak jo, atsirado dėl to, kad byloje, kurioje priimtas 2008 m. birželio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Marcuccio prieš Komisiją (T‑184/04), pranešimas apie bylinėjimosi išlaidų šioje byloje sumokėjimą buvo išsiųstas jo atstovui, ir, antra, priteisti iš Komisijos žalos atlyginimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Nurodyti ieškovui padengti visas bylinėjimosi išlaidas ir sumokėti Teismui 2 000 EUR sumą.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Prašymas panaikinti ikiteisminį sprendimą atmesti prašymą atlyginti žalą – Prašymas, neatskiriamas nuo reikalavimo atlyginti žalą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Deliktinė atsakomybė – Sąlygos – Neteisėtumas – Žala – Priežastinis ryšys – Kumuliacinės sąlygos

(SESV 340 straipsnio antra pastraipa)

3.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Dėl nepagrįstų ir nesąžiningų veiksmų Tarnautojų teismo patirtos išlaidos pareigūnui pareiškus ieškinį piktnaudžiaujant procesu

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Reikalavimo panaikinti institucijos ikiteisminėje stadijoje priimtus sprendimus dėl žalos atlyginimo negalima vertinti atskirai nuo reikalavimo atlyginti žalą.

(žr. 20 punktą)

Nuoroda:

2004 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo I prieš Teisingumo Teismą, T‑256/02, 47 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

2.      Sąjungos deliktinė atsakomybė pagal SESV 340 straipsnio antrą pastraipą atsiranda, kai kartu tenkinamos visos trys sąlygos, būtent administracinis aktas ar veiksmai, kuriais kaltinamos Sąjungos institucijos, turi būti neteisėti, žala – reali, ir turi egzistuoti priežastinis ryšys tarp nurodomų veiksmų ir žalos. Vadinasi, jeigu netenkinama viena iš šių sąlygų, to pakanka, kad būtų atmestas ieškinys.

(žr. 22 ir 23 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1999 m. rugsėjo 9 d. Sprendimo Lucaccioni prieš Komisiją, C‑257/98 P, 11 ir 14 punktai ir juose nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. vasario 21 d. Sprendimo Skoulidi prieš Komisiją, F-4/07, 43 punktas; 2010 m. vasario 23 d. Sprendimo Faria prieš VRDT, F‑7/09, 62 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

3.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnį, kai dėl šalies, visų pirma dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio, šis teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti tą šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų.

Šią nuostatą reikia taikyti tuo atveju, kai ieškinį yra pareiškęs pareigūnas, kurio labai daug kitų Sąjungos teismams pateiktų ieškinių jau buvo bent iš dalies atmesti kaip akivaizdžiai nepriimtini arba akivaizdžiai teisiškai nepagrįsti ir kurio ieškinys pareikštas aiškiai nepagrįstai ir nesąžiningai, nes ieškovas nusprendė kreiptis į teismą be jokio pagrindo.

(žr. 31, 33 ir 34 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2007 m. gruodžio 6 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, C‑59/06 P; 2009 m. gruodžio 9 d. nutartys Marcuccio prieš Komisiją, C‑513/08 P ir Marcuccio prieš Komisiją, C‑528/08 P.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. liepos 5 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, T‑9/04; 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartys Marcuccio prieš Komisiją, T‑143/08 ir Marcuccio prieš Komisiją, T‑144/08; 2006 m. birželio 26 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑114/08 P; 2009 m. rugsėjo 28 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑46/08 P.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. kovo 23 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑16/09 P; 2010 m. spalio 28 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑32/09 P.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gegužės 11 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑2/06; 2007 m. gruodžio 6 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑40/06; 2007 m. gruodžio 14 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑21/07; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartys Marcuccio prieš Komisiją, F‑18/07 ir Marcuccio prieš Komisiją, F‑87/07; 2009 m. vasario 18 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑70/07; 2009 m. kovo 31 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑146/07; 2009 m. liepos 20 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑86/07; 2009 m. spalio 7 d. nutartys Marcuccio prieš Komisiją, F‑122/07 ir Marcuccio prieš Komisiją, F‑3/08; 2011 m. kovo 16 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑21/10).