Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 oktober 2014 – DF mot kommissionen

(Mål F-91/13)(1 )

(Personalmål – Lön – Utlandstillägg – Resetillägg – Utstationering av sökanden till det land där sökanden är medborgare – Villkor i artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: DF (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och V. Joris, därefter J. Currall)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om återbetalning av det utlandstillägg och resetillägg som sökanden erhållit under sin utstationering i Tyskland mellan den 1 september 2009 och den 31 augusti 2012, samt talan om återbetalning till sökanden av de belopp som redan hållits inne jämte talan om skadestånd

Domslut

Europeiska kommissionen ska till DF betala 1500 euro som ersättning för den ideella skada som DF åsamkats.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av DF:s rättegångskostnader.

DF ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 367, 14.12.2013, s. 40.