Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 21. december 2020 – W.G. mod Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Sag C-697/20)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: W.G.

Sagsøgt: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem1 , og særligt artikel 9, 295 og 296, fortolkes således, at de er til hinder for den nationale praksis, der er udviklet på grundlag af artikel 15, stk. 4 og 5, i Ustawa o podatku od towarów i usług (lov om afgift på varer og tjenesteydelser) af 11. marts 2004 (Dz.U. af 2011, nr. 177, position 1054, som ændret), der udelukker muligheden for at betragte ægtefæller, der driver en landbrugsvirksomhed, som separate momspligtige personer inden for rammerne af en landbrugsbedrift, der udgør deres fælleseje?

Er det af betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, at såfremt den ene af ægtefællerne i overensstemmelse med national retspraksis vælger, at den pågældendes virksomhed skal pålægges afgift i henhold til den almindelige momsordning, bevirker dette, at den anden ægtefælle mister sin status som standardsatslandbruger?

Er det af betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, om det er muligt at kunne skelne klart mellem den ejendom, som hver af ægtefællerne anvender selvstændigt og uafhængigt til brug for deres virksomhed?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1.