Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 1 oktober 2013 – Loukakis e.a./Parlement

(Zaak F-82/11)1

(Openbare dienst – Personeelscomité van Parlement – Verkiezingen – Onregelmatigheden in de verkiezingsprocedure)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Nicolaos Loukakis e.a. (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr en M. Ecker, gemachtigden, aanvankelijk bijgestaan door D. Waelbroeck, advocaat, vervolgens A. Duron, advocaat)

Interveniëntes: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne en Pluralist (vertegenwoordiger: J. Choucroun, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om vaststelling van de onwettigheid van de verkiezingen van het personeelscomité van het Europees Parlement en van het verzuim van het Europees Parlement om op te treden tegen de verschillende onregelmatigheden in de verkiezingsprocedure

Dictum

Het stilzwijgend besluit van het Europees Parlement van 20 mei 2011 om niet op te treden tegen de onregelmatigheden in de verkiezingen van het personeelscomité van november 2010 wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Parlement zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in verzoekers’ kosten.

De vakorganisaties Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne enerzijds en de vakorganisatie Pluralist anderzijds dragen hun eigen kosten.

____________

1     PB C 340 van 19.11.2011, blz. 41.