Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 8.7.2009 - Sevenier v. komissio

(Asia F-62/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Virkasuhteiden lopullinen päättyminen - Irtisanoutuminen - Peruuttamista koskeva pyyntö)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roberto Sevenier (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylätään kantajan vaatimus, joka koskee yhtäältä hänen irtisanomisilmoituksensa peruuttamista ja toisaalta asian saattamista lääketieteellisen lautakunnan käsiteltäväksi, ja tämän seurauksena kantajan vaatimus, että hänet on palautettava virkaansa Euroopan komissioon ja että hänen uransa on määritettävä uudelleen irtisanoutumispäivästä lukien.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Sevenier velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Lausunnon antaminen väliintulohakemuksesta raukeaa.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista väliintulohakemusta koskevista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 247, 27.9.2008, s. 25.