Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. jūnijā iesniedza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenţei

(Lieta C-385/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Zenith Media Communications SRL

Atbildētāja: Consiliul Concurenţei

Prejudiciālie jautājumi

Vai LES 4. panta 3. punkts un LESD 101. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka:

1)    tie uzliek dalībvalsts konkurences uzraudzības iestādei pienākumu interpretēt valsts tiesību normu, kura regulē naudas soda noteikšanu atbilstoši samērīguma principam, tādējādi, ka ir jāpārbauda apstāklis, vai kopējais apgrozījums, kas norādīts grāmatvedības bilances par iepriekšējo finanšu gadu peļņas un zaudējumu kontos, pareizi atspoguļo saimnieciskās un finansiālās darbības, atbilstoši ekonomiskajai realitātei?

2)    ievērojot samērīguma principu, tie liedz tādu dalībvalsts konkurences uzraudzības iestādes praksi, kas uzliek naudas sodu par apgrozījumu, kas norādīts grāmatvedības bilances par iepriekšējo finanšu gadu peļņas un zaudējumu kontos un kas ietver summas, kuras norādītas turpmākos rēķinos galalietotājiem par pakalpojumiem, par kuriem tika veikta laukuma iegādes plašsaziņas līdzekļos starpniecības darbība, nevis tikai komisijas maksas par starpniecības darbību?

3)    tiem ir pretrunā tāda valsts tiesību normas interpretācija, ka atbildība par pareizu reģistrāciju grāmatvedībā un par to, lai tiktu pareizi atspoguļotas saimnieciskās un finansiālās darbības, atbilstoši ekonomiskajai realitātei, tiek uzlikta sodītajam uzņēmumam, un ka dalībvalsts konkurences uzraudzības iestādei saistošs ir veids, kādā sodītais uzņēmums pilda šo pienākumu?

____________