Laure Camerini 2. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 24. novembri 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-367/19: Camerin versus komisjon

(kohtuasi C-63/21 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Laure Camerin (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 24. novembril 2020 tehtud määrus kohtuasjas T-367/19;

mõista kõik kohtukulud, sealhulgas Üldkohtus kantud kulud, välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuses palutakse tühistada vaidlustatud kohtumäärus osas, milles Üldkohus otsustas, et otsuse tegemise vajadus on ära langenud, ja tunnistas hagiavalduse vastuvõetamatuks, milles paluti individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 17. aprilli 2019. aasta otsus osaliselt tühistada ja hüvitada mittevaraline kahju, mis individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti rikkumistega tekitati, mitte võimaldades apellandile inimväärset elu.

Apellant vaidlustab apellatsioonkaebuses eelkõige vaidlustatud kohtumääruse punktid 50−52 ja 54 ning 57−62 ja 67 ning 73−74.

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks üheainsa väite, et on moonutatud faktilisi asjaolusid ja tehtud ilmseid hindamisvigu, mis on viinud ebaõige õigusliku põhjenduseni.

____________