Tužba podnesena 11. ožujka 2021. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-157/21)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna, agent)

Tuženici: Europski parlament, Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

poništiti u cijelosti Uredbu (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije1 ;

naložiti Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje troškova

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlog koji se temelji na nepostojanju pravne osnove Uredbe 2020/2092.

Poljska navodi da Uredba donesena na temelju članka 322. stavka 1. točke (a) UFEU-a ne može predviđati uvjete povrede načela obuhvaćene pojmom „vladavina prava” niti ovlašćivati Komisiju i Vijeće da utvrđuje povrede tih načela počinjenih od strane država članica, a time i da u provedbenim aktima donosi mjere za zaštitu proračuna Unije. Poljska usto tvrdi da kreirani mehanizam ne ispunjava uvjete kakve mora ispunjavati mehanizam uvjetovanosti, pa je stoga riječ o mehanizmu kojim se državama članicama određuju sankcije za nepridržavanje njihovih obaveza iz Ugovora.

2.    Podredno, u slučaju da Sud prihvati nadležnost zakonodavca Unije za donošenje Uredbe 2020/2092, tužbeni razlog koji se temelji na neodgovarajućoj pravnoj osnovi te Uredbe.

3.    Podredno, u slučaju da Sud prihvati nadležnost zakonodavca Unije za donošenje Uredbe 2020/2092, tužbeni razlog koji se temelji na povredi Protokola (br. 2) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

4.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 296. drugog stavka UFEU-a zbog nedostatnog obrazloženja prijedloga Uredbe 2020/2092.

5.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 7. UEU-a.

Poljska tvrdi da Uredba 2020/2092 predviđa novi, Ugovorima nepredviđeni, mehanizam nadzora glede pridržavanja načela vladavine prava od strane država članica, pa samim time proizvodi učinke istovjetne izmjeni Ugovora. Usto, budući da se cilj mehanizma uspostavljenog u Uredbi 2020/2092 poklapa s ciljem postupka uspostavljenog u članku 7. UEU-a, Uredba 2020/2092 dovodi do zaobilaženja postupka uspostavljenog u članku 7. UEU-a, dovodeći u pitanje osnovanost njezine daljnje primjene i čineći je čak bespredmetnom.

6.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 269. prvog stavka UFEU-a zbog definiranja vrijednosti „vladavine prava” kao pojma primarnog prava iz članka 2. UEU-a putem akta sekundarnog prava, tj. putem Uredbe 2020/2092.

7.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 4. stavaka 1., članka 4. stavka 2. druge rečenice i članka 5. stavka 2. UEU-a.

Tužbeni razlog razvija argumentaciju predstavljenu u prvom tužbenom razlogu. Poljska navodi da je uspostavom mehanizma nadzora pridržavanja načela vladavine prava od strane država članica, predviđenog u Uredbi 2020/2092, zakonodavac Unije povrijedio načela dodijeljenih ovlasti koje se predviđa u članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 2. UEU-a. Nadalje, Poljska tvrdi da je zakonodavac također povrijedio obvezu utvrđenu u članku 4. stavku 2. drugoj rečenici UEU-a u pogledu ispunjavanja osnovnih funkcija države, posebno funkcija kojima je cilj osiguravanje njezine teritorijalne cjelovitosti, održavanje javnog reda i zaštita nacionalne sigurnosti.

8.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja prema državama članicama (članak 4. stavak 2. prva rečenica UEU-a).

Poljska navodi da odredbe Uredbe ne jamče da će utvrđivanju povrede načela vladavine prava prethoditi „dubinska kvalitativna ocjena” koja će biti objektivna, nepristrana i pravična. Poljska usto tvrdi da postupak donošenja mjere za zaštitu proračuna Unije neposredno i nepobitno diskriminira manje i srednje u odnosu na velike države članice.

9.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela pravne sigurnosti.

Poljska navodi da odredbe Uredbe 2020/2092, posebice uvjeti za ocjenu povrede načela vladavine prava koji su utvrđeni u članku 3. i članku 4. stavku 2., ne ispunjavaju zahtjeve jasnosti i preciznosti.

10.    Tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a).

11.    Tužbeni razlog koji se temelji na zlouporabi ovlasti zbog uspostave mehanizma kojemu stvarni cilj nije zaštita proračuna Unije već zaobilaženje formalnih zahtjeva za pokretanje postupka definiranog u članku 7. UEU-a, kao i materijalnih zahtjeva za pokretanje postupka, o kojima je riječ u članku 258. UFEU-a.

____________

1 SL 2020., L 433I, str. 1.