Prasība, kas celta 2018. gada 6. aprīlī – Qualcomm/Komisija

(Lieta T-235/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Qualcomm, Inc (Sandjego, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla un M. English, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atcelt vai, pakārtoti, būtiski samazināt naudas soda apmēru;

uzdot prasībā minētos procesa organizatoriskos vai pierādījumu vākšanas pasākumus, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļauti acīmredzami procesuāli pārkāpumi.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, tajā neesot norādīts pamatojums un esot sagrozīti pierādījumi, noraidot Qualcomm izvirzīto efektivitātes argumentu.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas acīmredzamas kļūdas tiesību piemērošanā un vērtējumā, atzīstot, ka ar strīdus nolēmumiem pastāvot varbūtība radīt pret konkurenci vērstu iedarbību.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā saistībā ar attiecīgo produktu tirgus definīciju un dominējošā stāvokļa konstatēšanu.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas acīmredzamas kļūdas tiesību piemērošanā un vērtējumā, un tajā nav norādīts pamatojums saistībā ar apgalvotā pārkāpuma ilgumu.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, īstenojot soda piemērošanas vadlīnijas, un ar to ir pārkāpts samērīguma princips.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, konstatējot Komisijas kompetenci un iedarbību uz dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību.

____________