2021 m. gegužės 5 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FC / FTI Touristik GmbH

(Byla C-287/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Salzburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: FC

Atsakovė: FTI Touristik GmbH

Prejudiciniai klausimai

Ar 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių (toliau – direktyva)1 12 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad keliautojas gali nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį, remdamasis „neišvengiamomis ir nepaprastomis aplinkybėmis“, tik prieš pat kelionės pradžią, o gal konkrečiais atvejais šis nutraukimas gali būti vykdomas ir 3–4 mėnesius iki kelionės pradžios?

Jei pranešti apie nutraukimą galima be jokių ribojimų laiko atžvilgiu, kyla tokie klausimai:

a)    ar keliautojo atliekamam ex ante vertinimui, atsižvelgiant į planuojamą kelionės laikotarpį, pakanka to, kad pirma minėtos aplinkybės ir dėl jų atsirandantis poveikis jau būtų kažkiek tikėtini, o tuo atveju, kai pavojinga padėtis jau yra susiklosčiusi, būtų nedidelė tikimybė, kad situacija gerokai pagerės?

b)    ar sutarties nutraukimo, apie kurį pranešta iš anksto, išlaidų keliautojas neturi padengti, kai jau pranešimo apie sutarties nutraukimą momentu žinomos aplinkybės tik prieš pat kelionės pradžią susiklosto taip, kad galiausiai kelionių organizatorius visiškai nebegali įvykdyti kelionės arba keliautojo dalyvavimas toje kelionėje būtų nepagrįstas?

Ar vertinant, ar kelionės tikslo vietoje arba visiškai greta egzistuoja neišvengiamos ir nepaprastos aplinkybės ir ar jos daro didelį poveikį paketo vykdymui,

a)    atsižvelgiama tik į objektyvias aplinkybes, ar taip pat reikia atsižvelgti ir į subjektyvias su keliautoju susijusias aplinkybes, pavyzdžiui, ypatingą kelionės paskirtį ir tai, kad kartu vyksta du maži vaikai;

b)    vertinama išankstinė pavojinga padėtis kelionės laikotarpiu netoli atvykimo ir išvykimo vietos, t. y. pirmiausia Sardinijoje, o ne likusioje Italijos teritorijoje?

Ar teisė nutraukti sutartį nemokant nutraukimo mokesčio nesuteikiama, kai aplinkybės, kuriomis remiasi keliautojas, jau buvo susiklosčiusios ar bent jau numatomos užsakant kelionę, o gal dėl to galima taikyti griežtesnį kriterijų vertinant, ar neigiamas poveikis yra pagrįstas?

Jei netenkinamos sąlygos, kurioms esant galima nutraukti sutartį nemokant nutraukimo mokesčio, kyla klausimas, ar sutartyje nustatyti „pagrįsti standartiniai sutarties nutraukimo mokesčiai“, kaip jie suprantami pagal direktyvos 12 straipsnio 1 dalį, gali būti tik pagal bendrą sektoriaus praktiką remiantis bendrąja patirtimi nustatyta procentinė dalis, o gal visada reikia konkrečiu atveju vertinti numatomą išlaidų sumažėjimą bei pajamas, kurias numatoma gauti iš alternatyvaus kelionės paslaugų panaudojimo, kelionių organizatoriui pateikus mokesčių sumos apskaičiavimo pagrindimą?

Ar vertinant sutartyje nustatytų standartinių sutarties nutraukimo mokesčių pagrįstumą galima vadovautis nacionaline teise, jei pagal ją tuo atveju, kai tikėtina, jog procedūrinė našta bus neproporcinga, mokesčio dydį nustatyti paliekama teismo diskrecijai?

Ar direktyvos 12 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys, pagal kurį keliautojo prašymu organizatorius pateikia sutarties nutraukimo mokesčių sumos pagrindimą, apima ir sutartyje nustatytą standartinio sutarties nutraukimo mokesčio procentinį dydį, ir kokių teisinių pasekmių kyla, jei kelionių organizatorius neįvykdo šios pareigos arba nepakankamai ją įvykdo?

Ar kelionių organizatoriui tenka pareiga įrodyti, kad sutartyje nustatytas standartinio sutarties nutraukimo mokesčio procentinis dydis yra pagrįstas, o gal būtent keliautojas visada turi tvirtinti ir įrodyti, kokias sumas, atsižvelgiant į sutarties nutraukimo momentą, kelionių organizatorius paprastai sutaupo ir ką jis gali gauti iš alternatyvaus kelionės paslaugų pardavimo?

____________

1 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (OL L 326, 2015, p. 1).