Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 april 2014 – López Cejudo / Commissie

(Zaak F-28/13)1

[Openbare dienst – Onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – Dagvergoeding – Artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Inhoudingen op bezoldiging – Artikel 85 van het Statuut – Bedoeling om administratie bewust te misleiden – Redelijke termijn]

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Manuel López Cejudo (Brussel, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verschillende inhoudingen te verrichten op verzoekers salaris over de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2012

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

López Cejudo zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 57.