Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. aprilli 2016. aasta otsus (Cour du travail de Bruxelles’i eelotsusetaotlus - Belgia) – Office national de l'emploi (ONEm) versus M, M versus Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(kohtuasi C-284/15)1

(Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 45 ja 48 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikli 15 lõige 2 – Määrus (EMÜ) nr 1408/71 – Artikli 67 lõige 3 – Sotsiaalkindlustus – Osalise tööajaga töötamisel saadava sissetuleku täiendamiseks mõeldud töötuskindlustushüvitis – Selle hüvitise maksmine – Töötamisperioodide täitumine – Kindlustus- või töötamisperioodide liitmine – Teise liikmesriigi õiguse alusel täitunud kindlustus- või töötamisperioodide arvesse võtmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour du travail de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Office national de l’emploi (ONEm), M

Vastustajad: M, Office national de l’emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Resolutsioon

Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes, nõukogu 2. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 118/97 muudetud ja ajakohastatud redaktsioonis, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 592/2008, artikli 67 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, kui liikmesriik keeldub kokku liitmast töötamisperioode, mis on vajalikud, et saada õigus töötuskindlustushüvitisele, mille eesmärk on täiendada osalise tööajaga töötamise eest saadavat sissetulekut, kui sellele tööle ei ole eelnenud ühtegi kindlustus- ega töötamisperioodi selles liikmesriigis.

Teise küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud asjaolusid, mis võiks mõjutada määruse nr 1408/71, määrusega nr 118/97 muudetud ja ajakohastatud redaktsioonis, muudetud määrusega nr 592/2008, artikli 67 lõike 3 kehtivust.

____________

1 ELT C 279, 24.8.2015.