Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba druga) z dnia 24 września 2009 r. - Schell przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Przyznanie punktów preferencyjnych przez dyrektorów generalnych - Postępowanie w sprawie awansów za 2007 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Arno Schell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1°stycznia 2006°r. do dnia 31°grudnia 2006° r. oraz stwierdzenie nieważności sprawozdania dotyczącego awansu za 2007°r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Arno Schell zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 142 z 7.6.2008, s. 40.