Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2011 r. - Conticchio przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Rosella Conticchio (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci R. Giuffridda i A. Tortora)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustalenia uprawnień emerytalnych skarżącej w zakresie, w jakim przyznano jej prawo do emerytury w grupie zaszeregowania AST7/1 zamiast AST7/2.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji nr R/489/10, wydanej w dniu 18 listopada 2010 r. i doręczonej w dniu 24 listopada 2010 r., na mocy której organ powołujący oddalił zażalenie;

zaszeregowanie skarżącej z mocą wsteczną do grupy AST/2 zamiast do grupy AST/1;

ponowne określenie wysokości emerytury skarżącej i jej powiększenie o około 170 EUR miesięcznie;

nakazanie organowi odpowiedzialnemu za wypłatę emerytury R. Conticchii zwrotu należnej kwoty, obliczonej począwszy od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia faktycznej pełnej zapłaty, wraz z odsetkami, waloryzacją i dodatkami przewidzianymi regulaminie pracowniczym;

zobowiązanie Komisji Europejskiej do zwrotu kwot, które skarżąca zapłaci do czasu rozstrzygnięcia sporu w niniejszej sprawie w związku z wykupem uprawnień emerytalnych;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________