Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юли 2011 г. - Alari/Парламент

(Дело F-38/11)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура по повишаване за 2009 г. -Прехвърляне в друга институция в хода на процедура по повишаване, в резултат на която длъжностното лице е щяло да бъде повишено в своята първоначална институция - Институция, компетентна да вземе решение за повишаването на прехвърленото длъжностно лице)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Gianluigi Alari (Bertrange, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: S. Alves и M. Ecker)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се повиши жалбоподателя в рамките на процедурата по повишаване за 2009 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Европейският парламент понася, наред с направените от него съдебни разноски, и съдебните разноски на жалбоподателя.

____________

1 - ОВ C 179, 18.6.2011 г., стр. 22.