Odvolanie podané 6. apríla 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 27. januára 2021 vo veci T-9/19, ClientEarth/EIB

(vec C-223/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: F. Blanc a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: ClientEarth, Európska investičná banka (EIB)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

uložil organizácii ClientEarth povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia na podporu svojho odvolania uvádza tri odvolacie dôvody.

Nesprávne právne posúdenie pri uplatňovaní zásady jednotného výkladu Aarhuského dohovoru a pri výklade článkov 2 a 9 Aarhuského dohovoru (tento prvý dôvod sa týka bodov 107 a 125 až 126 napadnutého rozsudku).

Nesprávne právne posúdenie pri výklade článku 2 ods. 1 písm. g) Aarhuského nariadenia1 , pokiaľ ide o pojem „správny akt“; tento dôvod sa delí na tri časti:

nesprávne právne posúdenie pri výklade pojmu „právne predpisy“ uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. f) Aarhuského nariadenia (táto časť druhého dôvodu sa týka bodov 121 až 124 napadnutého rozsudku),

nesprávne právne posúdenie pri výklade pojmu „opatrenie individuálneho určenia“ podľa článku 2 ods. 1 písm. g) Aarhuského nariadenia (táto časť druhého odvolacieho dôvodu sa týka bodov 126 až 142 napadnutého rozsudku),

nesprávne právne posúdenie pri výklade slov „právne záväzný a vonkajší účinok“ uvedených v tom istom ustanovení (táto časť druhého dôvodu sa týka bodov 149 až 173 napadnutého rozsudku).

Porušenie článku 271 písm. c) ZFEÚ (tento odvolací dôvod sa týka bodov 89 až 92, 150 až 152 a 169 až 171 napadnutého rozsudku).

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 2006, s. 13).