Žaloba podaná 20. marca 2012 – ZZ/EASA

(vec F-40/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. G. Schwend, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu a návrh na náhradu škody, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu tohoto prepustenia a údajného obťažovania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o vyhlásení pracovného pomeru za skončený z 24. mája 2011 so všetkými finančnými dôsledkami, ktoré z neho vyplývajú,

zaviazať EASA na zaplatenie sumy vo výške 301 559,04 eura ako náhradu majetkovej ujmy,

zaviazať EASA na zaplatenie sumy vo výške 50 000 eur ako náhradu morálnej ujmy,

zaviazať EASA na zaplatenie sumy stanovenej na 250 eur za deň, a to odo dňa 23. mája 2011 do dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré sa prijme, ako náhradu morálnej ujmy spôsobenej obťažovaním,

zaviazať EASA na náhradu trov konania.