Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2013 г. — Possanzini/Frontex

(Дело F-124/11)1

(Публична служба — Персонал на Frontex — Срочно нает служител — Доклад за кариерното развитие, съдържащ отрицателна оценка от страна на заверяващия служител, която не е съобщена на заинтересованото лице — Неподновяване на срочен договор — Решение, което се основава на становището на заверяващия служител — Право на защита — Нарушение — Спор с финансов характер — Правомощие за пълен съдебен контрол)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Daniele Possanzini (Пиза, Италия) (представител: S. Pappas, адвокат)

Ответник: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex) (представители: S. Vuorensola и H. Caniard, подпомагани от D. Waelbroeck и A. Duron, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на решението за оттегляне на решението, с което се подновява договорът на жалбоподателя като срочно нает служител

ДиспозитивОтменя Решение от 28 март 2011 г. да не бъде подновен договорът на г-н Possanzini като срочно нает служител, прието от изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз.Осъжда Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз да заплати на г-н Possanzini обезщетение в размер на 5 000 EUR.Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на г-н Possanzini.