Prasība, kas celta 2011. gada 1. augustā - ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-76/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis - R. Guarino, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas lūgums piešķirt ekspatriācijas pabalstu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2011. gada 29. aprīļa lēmumu;

tādējādi atzīt, ka prasītājai ir tiesības saņemt ekspatriācijas pabalstu, kas paredzēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantā;

piespriest atbildētājai samaksāt šo pabalstu, kā arī kompensējošos procentus par katru atalgojuma mēnesi no 2010. gada 16. augusta - datuma, kad prasītāja uzsāka savu darba pienākumu veikšanu, - līdz faktiskas samaksas brīdim;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________