BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Derde kamer)

2 juli 2014

Zaak F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

tegen

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

„Openbare dienst – Procesincidenten – Exceptie van niet-ontvankelijkheid – Delegatie van bevoegdheden verleend aan het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag – Beroep gericht tegen delegerend gezag – Geen toerekenbaarheid van de bestreden handeling aan de verwerende partij – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, waarmee Bandieri hoofdzakelijk vraagt om nietigverklaring van het voorstel van 14 november 2011 waarbij de Europese Commissie op zijn verzoek het aantal extra dienstjaren in de pensioenregeling van de Unie heeft vastgesteld voortvloeiende uit de overdracht van de pensioenrechten die hij in de Italiaanse pensioenregeling had verworven.

Beslissing:      Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bandieri draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Hoedanigheid van de verwerende partij – Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart – Delegatie van bevoegdheden verleend aan het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag – Beroep gericht tegen delegerend gezag – Niet-ontvankelijkheid

(Ambtenarenstatuut, art. 91 bis)

Beroepen die betrekking hebben op de gebieden waarop artikel 2, lid 2, van het Statuut van toepassing is, worden gericht tegen de instelling waartoe het gezagsorgaan behoort waaraan de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag zijn toegekend.

Aangezien het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegd gezag of van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag op het gebied van de overdracht van pensioenrechten van het personeel van het Agentschap heeft gedelegeerd aan het Bureau „Beheer en afwikkeling van individuele rechten” (PMO), is een tegen EASA gericht beroep dat betrekking heeft op een besluit dat op dat gebied door het PMO is vastgesteld, kennelijk niet-ontvankelijk.

(cf. punten 19‑21 en 25)

Referentie:

Gerecht voor ambtenarenzaken: arrest Hall/Commissie en Cepol, F‑22/12, EU:F:2013:202, punt 25