Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2021 – Team Beverage κατά EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Υπόθεση T-359/20)1

[Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Team Beverage – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης TEAM – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Team Beverage AG (Βρέμη, Γερμανία) (εκπρόσωποι: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich και N. Achilles, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: D. Walicka)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Βόννη, Γερμανία) (εκπρόσωπος: F. Kramer, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 8ης Απριλίου 2020 (υπόθεση R 2727/2019-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung και Team Beverage.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει την Team Beverage AG στα δικαστικά έξοδα.

____________

1 EE C 255 της 3.8.2020.