Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 27 april 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG mot Land Berlin

(Mål C-220/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Motpart: Land Berlin

Tolknings- och giltighetsfrågor

Är artikel 7.1 och 7.7 i direktiv 2014/40/EU jämförd med artikel 7.14 i samma direktiv ogiltig på grund av att den strider mot principen om rättssäkerhet, eftersom det i artikelns bestämmelser föreskrivs att medlemsstaterna ska förbjuda att vissa tobaksvaror släpps ut på marknaden, utan att det klart och tydligt framgår exakt vilka av dessa tobaksvaror som ska förbjudas redan från den 20 maj 2016 och vilka som ska förbjudas först från den 20 maj 2020?

Är artikel 7.1 och 7.7 i direktiv 2014/40/EU jämförd med artikel 7.14 i samma direktiv ogiltig på grund av att den strider mot likabehandlingsprincipen, eftersom den med avseende på de förbud som medlemsstaterna ska anta gör skillnad mellan olika försäljningsvolym, utan att det är motiverat?

Är artikel 7.1 och 7.7 i direktiv 2014/40/EU ogiltig på grund av att de strider mot proportionalitetsprincipen och/eller mot artikel 34 FEUF, eftersom de föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda att tobaksvaror med en viss karakteristisk smak vilkas försäljningsvolym i hela unionen utgör mindre än 3 % i en viss produktkategori släpps ut på marknaden redan från den 20 maj 2016?

Om frågorna 1a–1c ska besvaras nekande: Hur ska det fastställas huruvida tröskelvärdet på 3 % enligt artikel 7.14 i direktiv 2014/40/EU har uppnåtts med avseende på en viss tobaksvara så länge det inte finns några officiella och offentligt tillgängliga siffror eller statistik på området?

Om frågorna 1a–1c ska besvaras nekande: Hur ska det fastställas huruvida tröskelvärdet på 3 % enligt artikel 7.14 i direktiv 2014/40/EU har uppnåtts med avseende på en viss tobaksvara så länge det inte finns några officiella och offentligt tillgängliga siffror eller statistik på området?

2.

a)    Får medlemsstaterna meddela kompletterande övergångsbestämmelser när de införlivar artiklarna 8–11 i direktiv 2014/40/EU i sin nationella lagstiftning?

b)    Om fråga 2a ska besvaras nekande:

1)    Är artikel 9.6 och artikel 10.1 andra meningen led f i direktiv 2014/40/EU1 ogiltiga på grund av att de strider mot proportionalitetsprincipen och/eller mot artikel 34 FEUF, eftersom de delegerar befogenheten att fastställa vissa föreskrifter rörande märkning och förpackning till kommissionen, utan att ange en tidsfrist i detta avseende och utan ytterligare övergångsbestämmelser eller frister som gäller under en övergångsperiod, för att säkerställa att berörda företag får tillräckligt med tid för att anpassa sig till direktivets föreskrifter?

2)    Är artikel 9.1 andra meningen (varningstext) och artikel 9.4 [a] andra meningen (typsnittsstorlek), artikel 10.[1] andra meningen led b (rökavvänjningsinformation) och led e (varningarnas placering) samt artikel 11.1 första meningen (märkning) i direktiv 2014/40/EU ogiltiga på grund av att de strider mot proportionalitetsprincipen och/eller mot artikel 34 FEUF, eftersom de ger medlemsstaterna diverse val och utformningsmöjligheter utan att ange en tidsfrist i detta avseende och utan ytterligare övergångsbestämmelser eller frister som gäller under en övergångsperiod, för att säkerställa att berörda företag får tillräckligt med tid för att anpassa sig till direktivens föreskrifter?

3.    

a)    Ska artikel 13.1 c jämförd med artikel 13.3 i direktiv 2014/40/EU tolkas på så sätt att den föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda användningen av information som hänvisar till smak, doft, eventuella smaktillsatser eller andra tillsatser, även om det inte är fråga om information i reklamändamål och användningen av innehållsämnena är tillåten även i fortsättningen?

b)    Är artikel 13.1 c i direktiv 2014/40/EU ogiltig eftersom den strider mot artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1).