Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 8ης Μαΐου 2013

Z κατά Δικαστηρίου

(Υπόθεση F-71/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Κατάργηση της δίκης)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Z (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο)

Καθού: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: A. V. Placco)

Αντικείμενο

Αίτημα να ακυρωθεί η έκθεση βαθμολογίας για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και να υποχρεωθεί το καθού σε καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής F-71/11, Z κατά Δικαστηρίου.

Η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

____________

1 ΕΕ C 355 της 3.12.11, σ. 30.