Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bacău (Romunija) 30. maja 2014 – Județul Neamț proti Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Zadeva C-260/14)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bacău

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Județul Neamț

Tožena stranka: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je to, da naročnik, ki je prejemnik sredstev iz strukturnih skladov, na področju oddaje naročila, katerega predmet je izvedba financirane dejavnosti, ne spoštuje pravil v zvezi z oddajo javnega naročila, katerega vrednost je nižja od zgornje meje, določene v členu 7(a) Direktive [2014/18/EGS],1 „nepravilnost“ (v romunščini: abatere) v smislu člena 1 Uredbe (ES) št. 2988/19952 oziroma „nepravilnost“ (v romunščini: neregularitate) v smislu člena [2], točka 7, Uredbe (ES) št. 1083/20063 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 98(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 1083/2006 razlagati tako, da so finančni popravki držav članic, če se ti uporabijo za izdatke, sofinancirane iz strukturnih skladov, zaradi nespoštovanja pravil na področju javnih naročil, upravni ukrepi, določeni v členu 4 Uredbe (ES) št. 2988/1995, ali upravne kazni, določene v členu 5(c) iste uredbe?

Če je odgovor na drugo vprašanje tak, da so finančni popravki držav članic upravne kazni, ali se uporabi načelo retroaktivne uporabe milejše kazni iz člena 2(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 2988/1995?Ali v položaju, v katerem se finančni popravki uporabijo za izdatke, sofinancirane iz strukturnih skladov, zaradi nespoštovanja pravil na področju javnih naročil člen 2(2) Uredbe (ES) št. 2988/1995 v povezavi s členom 98(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter ob upoštevanju načel pravne varnosti in legitimnih pričakovanj, nasprotuje temu, da država članica uporabi finančne popravke, urejene z nacionalnim predpisom, ki je začel veljati po tem, ko naj bi prišlo do kršitve pravil na področju javnih naročil?

____________

____________

1 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in stori