Tožba, vložena 13. februarja 2006 - Duyster proti Komisiji

(Zadeva F-18/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Tinike Duyster (Oetrange, Luxembourg) (zastopnik: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanje (OPI), z dne 17. novembra 2005 o napotitvi tožeče stranke na starševski dopust od 8. novembra 2004 za nedoločen čas;

za nično naj se razglasi odločba OPI z dne 6. aprila 2005;

za nično naj se razglasi odločba o dodelitvi starševskega dopusta od 1. novembra 2004 do 30. aprila 2005 in/ali plačilni list za november 2004 in/ali odločba Komisije z dne 30. novembra 2004, da naj se ne upošteva zahteve za prenos ali preklic starševskega dopusta;

ugotovi naj se, da je imela tožeča stranka od 1. novembra 2004 (oziroma od 8. novembra 2004) do vključno 30. aprila 2005 vse materialne pravice aktivno zaposlene uradnice in da se ji morajo posledično izplačati plače v skladu z njeno stopnjo in nazivom, in sicer z retroaktivnim učinkom;

ugotovi naj se, da je treba tem plačam prišteti zamudne obresti;

ugotovi naj se, da lahko tožeča stranka še vedno uveljavlja starševski dopust (čeprav bo njen sin po izreku sodbe imel več kot dvanajst ali skoraj dvanajst let), saj je za neugoditev vloženi zahtevi kriva Komisija; oziroma, podredno, da je treba - ker je Komisija odgovorna, da tožeča stranka ni mogla vzeti starševskega dopusta - tožeči stranki dodeliti odškodnino za izgubljene koristi glede starševskega dopusta, zavarovanja, delovne dobe, pokojninskih pravic, ocenjevalnega poročila in možnosti napredovanja; oziroma, še bolj podredno, da ji je za obdobje neizkoriščenega starševskega dopusta treba dodeliti odškodnino za izgubljene koristi glede starševskega dopusta, zavarovanja in pokojninskih pravic;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi odločbe z dne 17. novembra 2005, ocenjeno na 4.000 EUR oziroma 5.000 EUR;

toženi stranki naj se naloži plačilo 2.500 EUR iz naslova odškodnine za negotovost, v kateri je tožeča stranka glede svojega položaja uradnice, in za nepremoženjsko škodo, ki izhaja iz te negotovosti;

tožeči stranki naj se dodeli odškodnina v vrednosti sedmih dni starševskega dopusta;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je v okviru zadeve F-51/051 že izpodbijala dejstvo, da jo je Komisija napotila na starševski dopust od 1. novembra 2004 do 30. aprila 2005. V tej zadevi izpodbija odločbo OPI, do katere je prišlo medtem, in sicer 17. novembra 2005, s katero je bil za datum začetka starševskega dopusta določen 8. november 2004.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi zatrjuje, da odločba z dne 17. novembra 2005 krši Pogodbo, Kadrovske predpise in nekatera pravna načela. Po mnenju tožeče stranke ta odločba: i) vsebuje več napak, kot na primer nepravilno navajanje zadeve Sodišča prve stopnje; ii) je iz več razlogov nenatančna, med drugim zaradi dejstva, da ni navedeno, na katerem očitku tožeče stranke temelji odločba, zaradi odsotnosti datuma konca starševskega dopusta in zaradi odsotnosti opisa posledic odločbe; iii) je sestavljena v drugem jeziku, kot ga uporablja tožeča stranka, kar je kršitev člena 21 ES; iv) ne navaja nobene pravne podlage; v) vsebuje nasprotujoče si trditve; vi) ni dovolj obrazložena; vii) ima retroaktivni učinek, čeprav ni obstajal več noben zahtevek za starševski dopust; viii) ne upošteva dejstva, da so bile odločbe OPI za vse obdobje nezakonite; ix) ne upošteva zahteve za prenos starševskega dopusta.

Poleg tega naj bi besedilo izpodbijane odločbe ustvarjalo vtis, da je za zmedo vsaj delno kriva tožeča stranka, medtem ko naj bi le-ta ravnala zelo skrbno in predložila veliko dokumentov.

____________

1 - UL C 217, 3.9.2005 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-249/05 in prenesena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).