Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 27. septembra 2011 - Brown a Volpato/Komisia

(vec F-75/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2006 - Nové profesionálne zloženie zamestnancov - Predĺženie služobného postupu zavedením nových platových tried, ktoré nemajú ekvivalent v starom služobnom poriadku - Uplatnenie článku 45 služobného poriadku, prílohy XIII služobného poriadku, ako aj VVU platných od roku 2005 - Zásada rovnosti zaobchádzania - Retroaktívny účinok rozhodnutí o povýšení k dátumu pred 1. májom 2004 - Prechodné opatrenia - Žaloba, ktorá bude zjavne odmietnutá)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Colin Brown (Brusel, Belgicko) a Alberto Volpato (Moskva, Rusko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Arpio Santacruz a I. Šulce, neskôr M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktoré bolo uverejnené v Administratívnych informáciách č. 55-2006 zo 17. novembra 2006 v rozsahu, v akom upravovalo povýšenie žalobcov do platovej triedy A*9 a nie do platovej triedy A*10 v rámci povyšovania za rok 2006

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    C. Brown, A.Volpato a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, ktorá je vedľajším účastníkom konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007, s. 30