Προσφυγή που ασκήθηκε στις 6 Μαΐου 2010 - Costa κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-26/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Antonino Costa (Thionville, Γαλλία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως αποκλεισμού του προσφεύγοντος από τις προαγωγές 2009 και επιδίκαση εις βάρος της προσφεύγουσας αποζημιώσεως προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ με την οποία ο προσφεύγων απεκλείσθη από τις προαγωγές 2009, της οποίας έλαβε γνώση στις 22 Νοεμβρίου 2009,

επικουρικώς, να ακυρώσει την από 27 Ιανουαρίου 2010 απόφαση περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεώς του,

κατά συνέπεια, να υποχρεώσει την καθής να κινήσει και πάλι νομοτύπως τη διαδικασία προαγωγών 2009 περιλαμβάνοντας και τον προσφεύγοντα,

να υποχρεώσει την προσφεύγουσα να του καταβάλει το ποσόν των 25 000 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________