Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(vec C-623/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 4 – Vecná pôsobnosť – Zrážky z príjmov z majetku – Všeobecný sociálny príspevok – Príspevok na úhradu sociálneho dlhu – Sociálne odvody – Dodatočný príspevok k sociálnym odvodom – Účasť na financovaní povinných systémov sociálneho zabezpečenia – Priama a dostatočne relevantná súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ministre de l’Économie et des Finances

Žalovaný: Gérard de Ruyter

Výrok rozsudku

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že zrážky dane z príjmov z majetku, ako vo veci samej, ktoré sa podieľajú na financovaní povinných systémov sociálneho zabezpečenia, majú priamu a relevantnú súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia uvedenými v článku 4 nariadenia č. 1408/71 a patria tak do pôsobnosti uvedeného nariadenia, hoci tieto zrážky zaťažujú príjmy z majetku daňovníkov bez ohľadu na to, či títo daňovníci vykonávajú zárobkovú činnosť.