Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Španielsko) 15. januára 2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU a ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(vec C-25/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: ZA, AZ, BX, CV, DU a ET

Žalovaný: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prejudiciálne otázky

Ak žalobca preukáže, že jeho zmluvný vzťah týkajúci sa výhradného zásobovania a franchisingu (formou komisionárskej zmluvy alebo priameho predaja za referenčnú cenu pri ďalšom predaji so zľavou) so spoločnosťou REPSOL spadá do územného a časového rámca, ktorý skúmal vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže, má sa konštatovať, že tento zmluvný vzťah bol dotknutý rozhodnutím Tribunal de Defensa de la Competencia (Súd pre ochranu hospodárskej súťaže, Španielsko) z 11. júla 2001 (vec 490/00 REPSOL) a/alebo rozhodnutím Comisión Nacional de la Competencia (Národná komisia pre hospodársku súťaž, Španielsko) z 30. júla 2009 (vec 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), pričom požiadavky článku 2 nariadenia (ES) č. 1/20031 , pokiaľ ide o bremeno týkajúce sa preukázania porušenia, sa na základe týchto rozhodnutí považujú za splnené?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku a ak sa v konkrétnom prípade preukáže, že zmluvný vzťah je dotknutý rozhodnutím Tribunal de Defensa de la Competencia (Súd pre ochranu hospodárskej súťaže) z 11. júla 2001 (vec 490/00 REPSOL) a/alebo rozhodnutím Comisión Nacional de la Competencia (Národná komisia pre hospodársku súťaž) z 30. júla 2009 (vec 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), musí z toho nevyhnutne vyplývať určenie absolútnej neplatnosti tejto dohody v súlade s článkom 101 ods. 2 ZFEÚ?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).