Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu skarżącego do etapu oceny zintegrowanej konkursu otwartego EPSO/AD/181/10.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (zwanego dalej "EPSO") z dnia 20 sierpnia 2010 r. i z dnia 15 września 2010 r. powiadamiającej skarżącego, że nie został dopuszczony do etapu oceny zintegrowanej konkursu otwartego EPSO/AD/181/10 (zwanej dalej "zaskarżoną decyzją");

łącznie ze stwierdzeniem nieważności w wymaganym zakresie decyzji EPSO z dnia 15 kwietnia 2011 r. oddalającej jego zażalenie z dnia 10 listopada 2010 r. na wspomnianą decyzję (zwanej dalej "decyzją o oddaleniu");

w konsekwencji nakazanie jego ponownego włączenia do procedury wyboru, w razie potrzeby poprzez przeprowadzenie nowego cyklu testów;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________