A Tribunal administratif (Luxemburg) által 2021. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A, B és a szülei által képviselt C kontra Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(C-153/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif

Az alapeljárás felei

Felperesek: A, B és C (képviselik: a szülei)

Alperes: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Értelmezhető-e a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló[, 2013. június 26-i] 2013/32/EU [európai parlamenti és tanácsi] irányelv1 33. cikke (2) bekezdésének a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló[, 2011. december 13-i] 2011/95/EU [európai parlamenti és tanácsi] irányelv2 23. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. cikkével összefüggésben értelmezett a) pontja úgy, lehetővé teszi a szülők által a kiskorú gyermekük nevében és javára a kizárólag a szülők és a gyermek testvérei számára korábban nemzetközi védelmet biztosító tagállamtól (a jelen esetben Görögországtól) eltérő tagállamban (a jelen esetben Luxemburgban) benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlannak nyilvánítását azzal az indokkal, hogy az ez utóbbiak részére a távozásukat és az érintett gyermek születését megelőzően nemzetközi védelmet nyújtó ország hatóságai biztosítják, hogy a gyermek megérkezésekor és a többi családtag visszatérésekor e gyermek tartózkodási engedélyt kap, és a nemzetközi védelemben részesített személyekkel azonos jogosultságok illetik meg anélkül, hogy e hatóságok kijelentenék, hogy e gyermek személyesen megkapja a nemzetközi védelemben részesülő személy jogállását?

____________

1 HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50. o.

2 HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítések: HL 2017. L 167., 58. o.; HL 2019. L 19., 20. o..