Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 24 oktober 2016 – Garlsson Real Estate SA, i likvidation, m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-537/16)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Garlsson Real Estate SA, i likvidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 50 i stadgan, jämförd med artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 till Europakonventionen, relevant praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och nationell rätt, tolkas så, att den utgör hinder för att inleda ett administrativt förfarande mot en person avseende omständigheter (rättsstridiga ageranden i form av otillbörlig marknadspåverkan) för vilka samma person redan blivit dömd genom en lagakraftvunnen brottmålsdom?

Kan den nationella domstolen direkt tillämpa principer i unionsrätten i förhållande till principen ne bis in idem i artikel 50 i stadgan, jämförd med artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 till Europakonventionen, relevant praxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och nationell rätt?

____________