Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 декември 2010 г. - Gagalis/Съвет

(Дело F-89/09)1

(Публична служба - Социална сигурност - Трудова злополука - Частична трайна инвалидност - Решение за поемане на разходите за балнеолечение в размер на 75 % - Възстановяване на разходите за медицински услуги на основание член 72 от Правилника и допълнително възстановяване на разходи на основание член 73 от Правилника - Разходи за престой, чието покриване е изключено - Отказ за допълнително възстановяване на разходи - Тълкуване на член 73, параграф 3 от Правилника и на член 9 от Общите правила за застраховане срещу риск от злополука и професионално заболяване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Spyridon Gagalis (Kraainem, Белгия) (представители: N. Lhoëst, avocat, впоследствие N. Lhoëst и L. Delhaye, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и K. Zieleśkiewicz)

Предмет на делото

Жалба за отмяна на решението на ответника, което отказва да възстанови на жалбоподателя разходите за балнеолечение в размер на 75 % на основание член 73 от Правилника

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Gagalis да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 312, 19.12.2009 г., стр. 45.