Rozsudek Soudního dvora (Plénum) ze dne 30. září 2021 – Evropský účetní dvůr v. Karel Pinxten

(Věc C-130/19)1

„Článek 286 odst. 6 SFEU – Neplnění povinností vyplývajících z funkce člena Evropského účetního dvora – Zbavení nároku na důchod – Právo na účinnou soudní ochranu – Zákonnost vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) – Interní řízení Účetního dvora – Činnost neslučitelná s funkcemi člena Účetního dvora – Výdaje na služební cesty a denní příspěvky – Výdaje na reprezentaci a pohoštění – Použití služebního vozidla – Využití služby řidiče – Střet zájmů – Přiměřenost sankce“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský účetní dvůr (zástupci: původně C. Lesauvage, J. Vermer a É. von Bardeleben, poté C. Lesauvage, zmocněnci)

Žalovaný: Karel Pinxten (zástupkyně: L. Levi, advokátka)

Výrok

Návrh Karla Pinxtena na přerušení řízení do skončení trestního řízení zahájeného lucemburskými orgány po předání zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) týkající se věci č. OC/2016/0069/A 1 těmto orgánům se zamítá.

Návrh Karla Pinxtena, aby bylo Evropskému účetnímu dvoru nařízeno předložit zprávu o interním auditu a sdělit opatření přijatá v návaznosti na tuto zprávu, jakož i jakékoli sdělení tohoto orgánu týkající se případných zásahů do nezávislosti interního auditora, se zamítá.

E-mail předsedy Evropského účetního dvora, zaslaný dne 13. února 2019 dalším členům tohoto orgánu a jeho generálnímu tajemníkovi, který předložil Karel Pinxten v příloze B.10 své žalobní odpovědi, se vyjímá ze spisu.

Karel Pinxten nesplnil povinnosti vyplývající z funkce člena Evropského účetního dvora ve smyslu čl. 286 odst. 6 SFEU, pokud jde o:

– nepřiznaný a protiprávní výkon činnosti v řídícím orgánu politické strany;

–    zneužití prostředků Účetního dvora k financování činností nesouvisejících s funkcemi člena tohoto orgánu v rozsahu zjištěném v bodech 387 až 799 tohoto rozsudku;

– použití tankovací karty k nákupu pohonných hmot do vozidel náležejících třetím osobám a

– vytvoření situace střetu zájmů v rámci vztahu s vedoucí auditovaného subjektu.

Karlovi Pinxtenovi se odnímají dvě třetiny jeho nároku na důchod ode dne vyhlášení tohoto rozsudku.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Soudní dvůr nemá pravomoc rozhodovat o návrhu na náhradu škody podaném Karlem Pinxtenem.

Karel Pinxten ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským účetním dvorem.

____________

1 Úř. věst. C 148, 29.4.2019.