Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Belgia) 10. detsembril 2020 – Airbnb Ireland UC versus Région de Bruxelles-Capitale

(kohtuasi C-674/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Airbnb Ireland UC

Vastustaja: Région de Bruxelles-Capitale

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta1 artikli 1 lõike 5 punkti a tuleb tõlgendada nii, et riigisisesed õigusnormid, mis kohustavad sellise vahendusteenuse osutajaid, mille eesmärk on viia elektroonilist platvormi kasutades tasu eest kokku potentsiaalsed üürnikud ja lühiajalist majutusteenust pakkuvad kutselised või mittekutselised üürileandjad, teatama maksuhalduri kirjaliku nõude põhjal ja haldustrahvi ähvardusel „käitaja andmed ja majutusettevõtete kontaktandmed, samuti möödunud aasta jooksul teenindatud ööbimiste ja majutusüksuste arvu“, selleks et teha kindlaks need, kes on kohustatud maksma majutusettevõtete piirkondlikku maksu ja nende maksustatav tulu, kuuluvad „maksuvaldkonda“ ning neid tuleb seetõttu käsitada käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jäetuna?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul2 artikleid 1–3 tuleb tõlgendada nii, et see direktiiv on kohaldatav sellistele liikmesriigi õigusnormidele, nagu on kirjeldatud esimeses eelotsuse küsimuses? Kas vajaduse korral tuleb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 56 tõlgendada nii, et see on kohaldatav sellistele õigusnormidele?

3.    Kas direktiivi 2000/31 artikli 15 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see on kohaldatav sellistele liikmesriigi õigusnormidele, nagu on kirjeldatud esimeses eelotsuse küsimuses, ja nii, et need liikmesriigi õigusnormid on selle sättega kooskõlas?

____________

1 EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399.

2 ELT 2006, L 376, lk 36.